Sunday, September 28, 2014

2 Chinese Foo Fu Dog, Dragon Lion Statue, Glazed Ceramic Figures, VTG, Antique Alchemy40.00 USD, by AntiqueAlchemyShop via Etsy http://ift.tt/1rvPzTn