Monday, September 22, 2014

Jewelry Box, Trinket Box, JLMenau Grof Von Henneberg, Germany, Star, Trinket Jewelry Box18.00 USD, by AntiqueAlchemyShop via Etsy http://ift.tt/1gtTDNw