Saturday, February 14, 2015

Vintage Shasheem Carved Trinket Box, Bone Inlay, India, 1970, Home Office Decor, Antique Alchemy14.00 USD, by AntiqueAlchemyShop via Etsy http://ift.tt/1vu8SLK